Groep 8

De werkwijze groep 8.

In groep 8 starten we drie ochtenden in de week met inloop. De kinderen krijgen dan taken op het gebied van lezen, rekenen, taal, informatieverwerking of techniek. Daarna wordt het dagprogramma dat op het bord staat, doorgenomen met de kinderen. Op het bord staan ook extra taken voor de kinderen. Zo weten de kinderen wat er van hen verwacht wordt.

In de lessen werken we met het direct instructie model. Dat betekent dat de kinderen op eigen niveau en tempo instructie krijgen. Leerkrachten en leerlingen stellen doelen tijdens de les, leerkrachten geven verlengde instructie, leerlingen maken gebruik van een time-out en leerkrachten en leerlingen geven elkaar feedback. Met technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal werken we op drie verschillende niveaus. We hebben het dan over een aanbod op: minimum, basis en plus niveau. De programma’s van de kinderen kunnen per vakgebied verschillen, zo kunnen wij leerkrachten ons onderwijs beter afstemmen in de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Kinderen kijken regelmatig zelf hun gemaakte werk na. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de leerkracht. Wij willen de kinderen in groep 8 graag voorbereiden op het middelbare onderwijs door ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen taken en werkhouding. De leerkrachten stellen samen met de kinderen doelen op en werken er samen aan om die te behalen. De kinderen krijgen huiswerk mee om de behandelde stof van die week nog eens te herhalen of zich in de stof te verdiepen. Zo leren de kinderen om hun huiswerk, vrije tijd en hobby’s goed op elkaar af te stemmen en een goed werkende planning te maken.

Tijdpad advisering:

Hieronder vindt u het tijdpad wat wij doorlopen betreft de advisering. De data van de proefcito is gewijzigd, namelijk 7, 8 en 10 november.

Koelkast poster met activiteiten en het tijdpad advisering: Klik hier

Leuke websites met informatie over groep 8 en de brugklas: