Groep 6

Werkwijze groep 6:

In de groepen 6 beginnen we de ochtend met de inloop.

Tijdens de inloop krijgen de kinderen taken toegespitst op herhaling, oefening en verrijking op verschillende leergebieden. Vervolgens wordt het dagprogramma doorgenomen, dat op het bord vermeld staat. Wanneer we aan de slag gaan met de verschillende lessen, worden er korte of langere instructies via het digitale schoolbord gegeven, waarna de kinderen één of meerdere taken gaan verwerken. Dit gebeurt zelfstandig, in tweetallen of kleine groepjes. De groep wordt in drie groepen verdeeld: verdiept, basis en intensief. Het leerstofaanbod wordt aan het niveau van de kinderen aangepast.

We zullen hierbij klasdoorbrekend werken m.b.t. de vakken rekenen, spelling en technisch lezen.  Dit doen we om de kinderen zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven bij het werken op het juiste leerniveau. We proberen waar mogelijk adaptief te werken, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.

Wanneer de kinderen klaar zijn met de opdrachten, gaan zij aan de slag met ander werk op het gebied van taal, spelling, rekenen en lezen. Doordat de groep zelfstandig aan het werk is, heeft de leerkracht ruimte om bepaalde kinderen extra uitleg, zorg en aandacht te geven. Met regelmaat worden de lessen klassikaal geëvalueerd.

In groep 6 is er ook huiswerk. De kinderen krijgen elke week een werkblad dat meestal betrekking heeft op de vakgebieden taal en rekenen. Soms wordt hiervan afgeweken, bijvoorbeeld bij het voorbereiden op de afname van de CITO-toetsen. Ook dienen de kinderen elke week te oefenen met Nieuwsbegrip. Zij kunnen hierop thuis inloggen en maken dan een Begrijpend Leestekst en oefeningen voor de ontwikkeling van de Woordschat.