Groep 4

Wat doen we in groep 4…                                                                       

Elke ochtend beginnen we in groep 4 met de inloop en het  bespreken van het dagprogramma en we kijken even terug op de dag ervoor. Er wordt gewerkt met de leesmethode “Estafette”. Binnen de methode kan gebruik worden gemaakt van verschillende ondersteunende materialen, zoals de Vloeiend en Vlotboekjes, de zandlopers en de computer. Dit met het doel de leerlingen veel mogelijkheden te bieden om zich de stof eigen te maken en te werken op eigen niveau. De leerkracht kan gebruik maken van de speciale software van Estafette voor het digitale schoolbord. Hierdoor worden de lessen nog aantrekkelijker gemaakt. Daarbij werken we klassendoorbrekend, dus de kinderen zitten per aanpak bij elkaar.

In groep 4 wordt gebruik gemaakt van de taalmethode “ Taal Actief”. De methode bestaat uit de leerlijnen taal en woordenschat. Bij spelling maken we gebruik van de methode “Staal”. En bij rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in Getallen. De rekenhandelingen tot 100 komen aan bod evenals de tafels. De instructielessen worden in groep 4 in de ochtend gegeven. Het spreekt vanzelf dat de niveaus onderling kunnen verschillen. Tijdens het lesgeven wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele mogelijkheden en behoeften van de kinderen. Van kinderen wordt dan ook in redelijke mate verwacht dat ze zelfstandig aan een taak kunnen werken en in staat zijn kleine problemen zelf op te lossen. Het materialenaanbod is hierop afgestemd, wat inhoudt dat kinderen altijd in eigen tempo en op eigen niveau kunnen doorwerken.

De computers in de klas worden zowel voor extra ondersteuning als voor taakuitbreiding gebruikt. We proberen met deze manier van werken het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten en hopen zo te bereiken dat er meer tijd vrijkomt voor de leerkracht om de kinderen die het echt nodig hebben extra te helpen.

Door middel van de methode gebonden toetsen en het Cito leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van de leerlingen systematisch in de gaten gehouden en kan er tijdig ingegrepen worden wanneer blijkt dat vaardigheden nog onvoldoende aanwezig zijn.

De middagen zijn voor de creatieve vakken handvaardigheid, tekenen en muziek. Bij deze vakken proberen we in te spelen op de sociale vaardigheden van de leerlingen. Ook hebben we één keer per week gymnastiek, waarbij de twee groepen vier samen gaan gymmen. Aan het einde van de dag  wordt de ochtend/middag samen met de kinderen geëvalueerd. Belangrijke zaken worden even genoteerd op het digibord.