Groep 4

Wat doen we in groep 4…                                                                       

Elke ochtend beginnen we in groep 4 met de inloop en het  bespreken van het dagprogramma en we kijken even terug op de dag ervoor. Er wordt gewerkt met de leesmethode “Estafette”. Binnen de methode kan gebruik worden gemaakt van verschillende ondersteunende materialen, zoals de Vloeiend en Vlotboekjes, de zandlopers en de computer. Dit met het doel de leerlingen veel mogelijkheden te bieden om zich de stof eigen te maken en te werken op eigen niveau. De leerkracht kan gebruik maken van de speciale software van Estafette voor het digitale schoolbord. Hierdoor worden de lessen nog aantrekkelijker gemaakt. Daarbij werken we klassendoorbrekend, dus de kinderen zitten per aanpak bij elkaar.

In groep 4 wordt gebruik gemaakt van de taalmethode “ Taal Actief”. De methode bestaat uit de leerlijnen taal en woordenschat. Bij spelling maken we gebruik van de methode “Staal”. En bij rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Wereld in Getallen. De rekenhandelingen tot 100 komen aan bod evenals de tafels. De instructielessen worden in groep 4 in de ochtend gegeven. Het spreekt vanzelf dat de niveaus onderling kunnen verschillen. Tijdens het lesgeven wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele mogelijkheden en behoeften van de kinderen. Van kinderen wordt dan ook in redelijke mate verwacht dat ze zelfstandig aan een taak kunnen werken en in staat zijn kleine problemen zelf op te lossen. Het materialenaanbod is hierop afgestemd, wat inhoudt dat kinderen altijd in eigen tempo en op eigen niveau kunnen doorwerken.

De computers in de klas worden zowel voor extra ondersteuning als voor taakuitbreiding gebruikt. We proberen met deze manier van werken het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten en hopen zo te bereiken dat er meer tijd vrijkomt voor de leerkracht om de kinderen die het echt nodig hebben extra te helpen.

Door middel van de methode gebonden toetsen en het Cito leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van de leerlingen systematisch in de gaten gehouden en kan er tijdig ingegrepen worden wanneer blijkt dat vaardigheden nog onvoldoende aanwezig zijn.

De middagen zijn voor de creatieve vakken handvaardigheid, tekenen en muziek. Bij deze vakken proberen we in te spelen op de sociale vaardigheden van de leerlingen. Ook hebben we één keer per week gymnastiek, waarbij de twee groepen vier samen gaan gymmen. Aan het einde van de dag  wordt de ochtend/middag samen met de kinderen geëvalueerd. Belangrijke zaken worden even genoteerd op het digibord.

 

Groep 3

Groep 3, een wereld vol letters, woorden en cijfers…

Een jaar waarin kinderen leren lezen, schrijven, rekenen. Het ene kind kan al een boekje lezen, het andere kind kent al wat letters. Hoe werken we daar aan in groep 3? En hoe ziet zo’n schooldag er nu precies uit in groep 3?

De kinderen komen ’s ochtends binnen. Ze worden begroet door de juf door een hand te geven bij de deur. Elk kind wordt zo even gezien en voelt: “ik ben welkom”. Ze hebben een vaste plaats in de klas. We wisselen met regelmaat van plaats in de klas; dit vanwege wisselende leerontwikkelingen en het leren kennen van elkaar.

De inloop gaat beginnen,de kinderen hebben diverse werkjes. Dit kunnen taal- of rekenoefeningen zijn, spelen met de lego maar dit kan ook het werken met de computer zijn. Het zijn werkjes die de kinderen veelal zelfstandig kunnen maken. De leerkracht loopt een rondje om alle kinderen even aandacht te geven en om te kijken of iedereen zinvol bezig is. Daarna heeft de leerkracht tijd om aan enkele kinderen alvast voorinstructie te geven, dingen te herhalen van de vorige dag of extra stof in te oefenen.

In groep 3 werken we met de nieuwste KIM-versie van Veilig Leren Lezen, een taal-, leesmethode. Binnen Veilig Leren lezen werken we met 4 niveaugroepen. Genaamd; ster, maan, raket en zon. De stergroep krijgt voor- en extra instructie aangeboden. De maangroep is de gemiddelde groep. De raketgroep zijn de kinderen die de gemiddelde leerlijn volgen, maar die hier altijd snel mee klaar zijn en dus wat extra werkmateriaal daarnaast krijgen. De zongroep zijn kinderen die al wat verder in hun ontwikkeling zijn en dus meer uitdaging behoeven. Zij werken naast het maanwerkboekje ook in een zonwerkboekje. Zij hebben ook nog een extra leesboekje. Zij kunnen moeilijker werk aan. Hiervoor is wel enige zelfstandigheid vereist.

Op rekengebied werken we met de methode Wereld in Getallen. Daarnaast werken we veel aan werkbladen die gemaakt zijn vanuit de Cito-toets rekenen. Er is veel aandacht voor het automatiseren van sommen tot 20, splitsen van getallen tot 10 en de getallenlijn t/m 50. Binnen deze methode wordt er gewerkt met een basisboek, een bijwerkboek voor de zwakke rekenaars en een pluswerkboek voor de sterke rekenaars. Ook krijgen de kinderen al weektaken die ingedeeld zijn op niveaus.

Voor schrijven werken we met de nieuwste methode van Pennenstreken. Deze methode sluit naadloos aan op Veilig Leren Lezen. Als de kinderen een letter geleerd hebben bij Veilig Leren Lezen, dan wordt ook deze letter aangeleerd om te schrijven. Het schrijven en lezen loopt hand in hand het gehele jaar door.

Groep 3 bestaat veel uit taal/lezen, rekenen en schrijven. Maar daarnaast gymmen we natuurlijk ook, zingen we liedjes, knutselen en tekenen we ook. We kijken huisje boompje beestje en we volgen leesdas, lettervos, boekentas op de voet. Dit is een tv programma wat aansluit op Veilig Leren Lezen. Tijdens de lunch zijn we 10 minuten stil om tot rust te komen. Daarna kijken we klokhuis of rekenen met raaf. Of we lezen voor, doen trefwoord of doen een dramaoefening.

Door het jaar heen zijn er 7 technieklessen. En is er aandacht voor verkeer. We werken met Kwink aan onze groepsvorming en onze sociale vaardigheden. En aan de hand van coöperatieve werkvormen leren we van en met elkaar. Regelmatig gaan we met de hele klas naar de bibliotheek om boeken te lenen voor in de klas.

Op vrijdagmorgen hebben we inloop met ouders. Ouders zijn dan van half 9 tot 9 uur van harte welkom in de klas om het gemaakte werk van die week te bekijken. De kinderen laten het werk zien en vertellen wat ze allemaal hebben gedaan en geleerd die week.
1x per jaar hebben we in groep 3 een papa-middag, dan zijn alle papa’s welkom in de klas.

Wat we doen en meemaken in de klas laten we zo veel mogelijk op Klasbord zien, zodat de ouders mee kunnen kijken en beleven.

Een leerzaam en heel gezellig jaar, waarin de kinderen een grote sprong maken in hun ontwikkeling.

 

Groep 8

De werkwijze groep 8.

In groep 8 starten we drie ochtenden in de week met inloop. De kinderen krijgen dan taken op het gebied van lezen, rekenen, taal, informatieverwerking of techniek. Daarna wordt het dagprogramma dat op het bord staat, doorgenomen met de kinderen. Op het bord staan ook extra taken voor de kinderen. Zo weten de kinderen wat er van hen verwacht wordt.

In de lessen werken we met het direct instructie model. Dat betekent dat de kinderen op eigen niveau en tempo instructie krijgen. Leerkrachten en leerlingen stellen doelen tijdens de les, leerkrachten geven verlengde instructie, leerlingen maken gebruik van een time-out en leerkrachten en leerlingen geven elkaar feedback. Met technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal werken we op drie verschillende niveaus. We hebben het dan over een aanbod op: minimum, basis en plus niveau. De programma’s van de kinderen kunnen per vakgebied verschillen, zo kunnen wij leerkrachten ons onderwijs beter afstemmen in de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Kinderen kijken regelmatig zelf hun gemaakte werk na. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de leerkracht. Wij willen de kinderen in groep 8 graag voorbereiden op het middelbare onderwijs door ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen taken en werkhouding. De leerkrachten stellen samen met de kinderen doelen op en werken er samen aan om die te behalen. De kinderen krijgen huiswerk mee om de behandelde stof van die week nog eens te herhalen of zich in de stof te verdiepen. Zo leren de kinderen om hun huiswerk, vrije tijd en hobby’s goed op elkaar af te stemmen en een goed werkende planning te maken.

Tijdpad advisering:

Hieronder vindt u het tijdpad wat wij doorlopen betreft de advisering. De data van de proefcito is gewijzigd, namelijk 7, 8 en 10 november.

Koelkast poster met activiteiten en het tijdpad advisering: Klik hier

Leuke websites met informatie over groep 8 en de brugklas:

Groep 7

De werkwijze groep 7.

In de groepen 7 starten we twee a drie ochtenden met een inloop, waarin kinderen taken krijgen op het gebied van lezen, rekenen, taal of techniek. Daarna wordt het dagprogramma doorgenomen dat op het bord staat vermeld. Op het bord staan ook de weektaken. Kinderen kunnen op dit bord zien wat er van hen wordt gevraagd.
In de lessen werken we in drie groepen waarin we de verschillen in behoefte aan instructie, moeilijkheid en tempo proberen op te vangen. De programma’s van kinderen verschillen als zij in een andere instructiegroep zitten. In de groepen wordt gewerkt a.d.h.v. het direct instructiemodel. Dit houdt in dat de lessen gegeven worden volgens afgesproken stappen zoals: doelen stellen, verlengde instructie, time-out en feedback.

Kinderen kijken in de bovenbouw regelmatig hun eigen werk na. Dit wordt ingeleverd op de inleverkast, daarna wordt het werk (steekproefsgewijs) nog extra gecontroleerd door de leerkracht. Elke week wordt extra aandacht besteed aan een bepaalde som, woord en afspraak. (som van de week, woord van de week en de week van … (regels en afspraken)) Deze worden uitvoerig besproken en daar wordt extra aan gewerkt of opgelet.

Groep 6

Werkwijze groep 6:

In de groepen 6 beginnen we de ochtend met een kring, inloop of een andere activiteit. Tijdens de inloop krijgen de kinderen taken toegespitst op herhaling, oefening en verrijking op verschillende leergebieden. Vervolgens wordt het dagprogramma doorgenomen, dat op het bord vermeld staat. Wanneer we aan de slag gaan met de verschillende lessen, worden er korte of langere instructies via het digitale schoolbord gegeven, waarna de kinderen één of meerdere taken gaan verwerken. Dit gebeurt zelfstandig, in tweetallen of kleine groepjes. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen en streven wij ernaar in 3 niveaugroepen te werken.

Wanneer de kinderen klaar zijn met de opdrachten, gaan zij aan de slag met ander werk op het gebied van taal, spelling, rekenen en lezen. Doordat de groep zelfstandig aan het werk is, heeft de leerkracht ruimte om bepaalde kinderen extra uitleg, zorg en aandacht te geven. Met regelmaat worden de lessen klassikaal geëvalueerd.

Groep 5

Werkwijze groep 5:

 In de groepen 5 beginnen we de ochtend met een kring, inloop of een andere activiteit. Tijdens de inloop krijgen de kinderen taken toegespitst op herhaling, oefening en verrijking op verschillende leergebieden. Vervolgens wordt het dagprogramma doorgenomen, dat op het bord vermeld staat. Wanneer we aan de slag gaan met de verschillende lessen, worden er korte of langere instructies via het digitale schoolbord gegeven, waarna de kinderen één of meerdere taken gaan verwerken. Dit gebeurt zelfstandig, in tweetallen of kleine groepjes. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen en streven wij ernaar in 3 niveaugroepen te werken.

Wanneer de kinderen klaar zijn met de opdrachten, gaan zij aan de slag met ander werk op het gebied van taal, spelling, rekenen en lezen. Doordat de groep zelfstandig aan het werk is, heeft de leerkracht ruimte om bepaalde kinderen extra uitleg, zorg en aandacht te geven. Met regelmaat worden de lessen klassikaal geëvalueerd.

Groep 1/2

Voor de kleuters vinden we het heel belangrijk dat ze zich veilig voelen, met plezier naar school gaan en dat er vertrouwen wordt opgebouwd met de juf maar ook vertrouwen in eigen kunnen. Ook is het belangrijk dat we tegemoet komen aan de nieuwsgierigheid en ontdekkingsbehoefte van de kinderen. Daarom proberen we bij elk thema de klas zo in te richten dat er een rijke omgeving is waarin kinderen geprikkeld en uitgedaagd worden om spelenderwijs te leren.

De dag begint met de binnenloop. De juf heet de kinderen welkom en heeft voor elk kind even de aandacht. Kinderen kijken daarna op de draaischijf wat ze moeten doen.

De draaischijf is een kleurencirkel die dagelijks gedraaid wordt tijdens de binnenloop. De kleurenschijf wijst naar 1 van de 5 taken van die week. Zo kan de schijf wijzen naar het plaatje van de huishoek, de bouwtafel, naar de letterhoek, naar de telhoek of naar een spelletje uit de kast. Het aanbod in deze hoeken zal heel het jaar door variëren.

Op de draaischijf kunnen kinderen hun naam zoeken bij een plaatje van een hoek of activiteit. Als alle kinderen er zijn, doet de juf een rondje door de klas om te zien waar ieder kind mee bezig is en waar ze kan helpen. De juf gaat daarna met een groepje kinderen een gerichte opdracht doen. Dat betekent voor de andere kinderen een moment van uitgestelde aandacht waardoor zelfstandigheid gestimuleerd wordt. De groepjes waar de kinderen in zitten zijn zo samengesteld dat kinderen elkaar versterken. Dit kan zijn op zowel cognitief, sociaal als emotioneel gebied. We kunnen op deze manier goed aansluiten bij de kinderen en hun behoeften.

Na verloop van tijd wordt alles weer netjes opgeruimd en komen alle kinderen in de kring. In de kring staat er elke dag een kind centraal als sterretje, kanjer, of zonnetje. Ook zijn er 2 helpers voor die dag. We hebben aandacht voor elkaar, kijken welke dag het is en wat voor weer, Er worden liedjes gezongen en we praten over een verhaal uit de Bijbel of KWINK dat die week centraal staat. Na de kring spelen we buiten of in het speellokaal. Daarna drinken we en eten we fruit. KWINK is onze sociaal-emotionele methode, waar elke 2 weken aandacht is voor een probleem, gevolgd door een afspraak. Kinderen leren op deze manier zelf problemen op te lossen en hoe ze op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan.

We kiezen iets uit de kiesmand en gaan spelen in de verschillende ontwikkelingshoeken zoals de huishoek, bouwhoek, schrijfhoek, lees/ontdekhoek, knutseltafel of op een kleedje met constructiemateriaal Tijdens de kiesmand hebben de kinderen alle vrijheid om te kiezen wat zij het leukste vinden. Een kind dat graag bouwt zou dus herhaaldelijk in de bouwhoek kunnen. We volgen dagelijks een andere volgorde van de leerling-lijst in het kiezen. Wel komen alle kinderen een keer aan de beurt om te knutselen en/of te verven. Het kiezen van een knutsel/tekenopdracht wordt op een klassenlijst bijgehouden, zodat iedereen tijdens dat thema de verplichte knutsel/tekenopdrachten heeft uitgevoerd.

Ook is er tijdens dit moment ruimte om te werken aan de ontwikkelingsbehoeften van een kind. De juf zal korte momenten pakken om kinderen individueel of in een klein groepje te begeleiden.

We sluiten de ochtend af met een gerichte kringactiviteit op gebied van rekenen of taal. Elke week staat er een doel centraal, dit doel wordt verwerkt in de kleine kring of tijdens de draaischijf in de tel- of letterhoek.

Voor de lunch gaan we met alle kleutergroepen naar buiten. We lunchen samen in de eigen klas. Alle kinderen hebben een vast plekje en er is rust, zodat kinderen even op kunnen laden voor de middag. De juf leest een verhaaltje en na het eten kunnen de kinderen een boekje pakken of een puzzel.

In de middag gaan we weer kiezen, waarbij kinderen hun werk af kunnen maken en de juf ruimte heeft voor een stukje spelbegeleiding.

Daarna zal er weer een kringactiviteit plaatsvinden en is er ruimte voor muziek, dans, drama, tekenen of sociaal en emotionele vorming.

In alle kleuterklassen wordt er één keer per week gekeken naar een schooltelevisie-programma. In groep 1 wordt er gekeken naar Koekeloere. In groep 2 kijken we Schatkast.

Daarna spelen we buiten met het buitenspelmateriaal.

We sluiten de dag af in de kring en vertellen elkaar wat fijn was deze dag en iets liefs over de kanjer, het zonnetje of het sterretje van de dag en we wensen elkaar nog een fijne dag toe.

In alle klassen wordt op dezelfde manier gewerkt met ondersteuning van de methode Onderbouwd! Onderbouwd zorgt dat alle kinderen aanbod op maat krijgen en zich in hun eigen tempo, met hun eigen behoeften, kunnen ontwikkelen. Dit is ons streven.

Op vrijdag zijn de groepen 1 vrij en wordt er met de groepen 2 veel samengewerkt. Dit ter voorbereiding op groep 3. Ook bieden we op vrijdag de schrijfdans aan om de fijne motorische ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Tevens besteden wij tijd en aandacht aan het vrijvormig schrijven, waarbij kinderen leren om gesproken taal op hun eigen manier op papier te zetten.