Het verlaten van onze school

Het verlaten van onze school

Naar een andere basisschool
Wanneer u verhuist en uw kind gaat naar een andere basisschool, geven we altijd een onderwijskundig rapport mee. In dit rapport staan belangrijke gegevens over uw kind en het onderwijs dat zij ontvangen hebben. De gegevens uit dit rapport staan natuurlijk ook tot uw beschikking. De nieuwe school ontvangt een bericht met de datum waarop uw zoon of dochter bij ons is uitgeschreven.

Naar een andere speciale school voor basisonderwijs
Indien een leerling grote stagnatie in zijn of haar ontwikkeling ondervindt en wij kunnen de zorgvraag niet meer adequaat beantwoorden, dan komt het speciaal onderwijs in beeld. Voor een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs gelden strikte regels. Er kan alleen verwezen worden naar het speciaal onderwijs als de zorglijn, zoals beschreven in de schoolgids, doorlopen is. Bij iedere stap die genomen wordt, is er overleg met de ouders.

Naar het voortgezet onderwijs
Natuurlijk verlaten al onze leerlingen na een bepaalde tijd onze school. Een stevige basis voor het voortgezet onderwijs is dan gelegd. Niet alleen op leergebied, maar ook op gebied van zelfstandigheid en sociaal emotionele ontwikkeling. Voordat uw zoon of dochter verder gaat studeren, moet u een belangrijke beslissing nemen voor de te kiezen V.O.- school. Natuurlijk zullen we u daarbij zo goed mogelijk adviseren. We volgen daarvoor de volgende procedure:

  • in september bespreken wij met de kinderen de leerdoelen voor dat schooljaar. We kijken hier naar werkhouding en resultaten (o.a. entreetoets)
  • In november bespreken wij met u de leerpunten van uw zoon/dochter en krijgt u van ons een voorlopig eerste advies over het vervolgonderwijs.
  • in januari houden we een informatiemarkt waar de scholen zich zullen presenteren. In deze maand zijn ook de open dagen.
  • in februari ontvangt u van ons een brief met daarin het advies voor het voortgezet onderwijs. U Wordt dan in de gelegenheid gesteld om het advies en de schoolkeuze met de leerkracht te bespreken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
  • In maart meldt u uw kind aan bij de nieuwe school en ontvangt u van hen een uitnodiging voor een intakegesprek.
  • Eind april/begin mei volgt de eindtoets basisonderwijs van het CITO. Omdat de cito pas wordt afgenomen na de aanmelding, zal het advies van de groepsleerkracht belangrijk zijn bij de keuze van de studierichting.
  • In mei krijgen de kinderen in groep 8 te horen van de middelbare school in welke brugklas ze geplaatst zijn.

Tijdens het eerste brugjaar is er regelmatig overleg tussen de klassendocent van de nieuwe school en de leerkracht van groep 8. Natuurlijk vinden we het leuk als de kinderen met hun verhalen en rapporten nog eens langskomen.