Oudercommissie

De oudercommissie

De oudercommissie vergadert een aantal keren per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt o.a. gesproken over de voortgang binnen de commissies die zijn ingesteld om diverse activiteiten voor de leerlingen te organiseren.  Eén van de leerkrachten is aanwezig bij deze vergadering en draagt zorg voor een goede communicatie tussen team en oudercommissie.

Alle leden zijn actief betrokken bij het bedenken, uitwerken en organiseren van de vele activiteiten die tijdens het schooljaar plaatsvinden, maar zij helpen ook actief bij de uitvoering. Alle activiteiten blijven veel werk en inzet vragen, daarom zullen we ook dit schooljaar weer regelmatig een beroep doen op hulpouders.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar legt de ouderraad schriftelijk verantwoording af over het voorgaande schooljaar. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd en u wordt in de gelegenheid gesteld hier op te reageren. Uw reacties zullen in de ouderraad worden besproken en teruggekoppeld naar alle ouders.

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit:

Ouderbijdrage
Van ouders wordt een ouderbijdrage gevraagd. Dit geld komt weer ten goede aan de kinderen en wordt gebruikt voor het organiseren van o.a. het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, de sportdag, het kleuterfeest voor de groepen 1-2, het schoolreisje voor groep 3 t/m 6 en het kamp voor groep 7 en 8. Ouders betalen € 30,00 per kind per schooljaar.

Gegevens: NL53 RABO 0149 4864 80
t.n.v. oudercommissie de Grienden

Mocht de ouderbijdrage niet (geheel) worden betaald, dan behoudt de school zich het recht voor om de leerlingen uit te sluiten van activiteiten die uit de ouderbijdrage worden bekostigd. De ouderbijdrage zal door middel van automatisch incasso, in twee delen van € 15,00 worden geïnd in de maanden oktober en februari van elk schooljaar. De machtiging met betrekking tot automatische incasso ontvangt u aan het begin van het schooljaar.

Contact: or.grienden@dewaarden.nl