MR/GMR

De medezeggenschapsraad (MR)

Het is wettelijk verplicht dat een school een medezeggenschapsraad heeft.
De MR bestaat uit twee geledingen:
– één met vertegenwoordigers van de ouders: de oudergeleding
– één met vertegenwoordigers uit het team: de personeelsgeleding.

De MR denkt mee en overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken; hierin heeft de MR soms adviesrecht en soms instemmingsrecht. Verder heeft de MR initiatiefrecht. Afhankelijk van de ingebrachte onderwerpen is sprake van advisering of instemming door één of beide geledingen uit de MR (beschreven in de Wet WMR).

Onderwerpen waarbij de MR mee denkt en uiteindelijk adviseert of instemt zijn o.a.:
– de besteding van de gelden
– de kwaliteit van het onderwijs
– verbeteringen en/of veranderingen in het onderwijs
– vaststellen van vakanties en vrije dagen
– fusie met een andere school
– vaststellen of wijzigen van de schoolgids
– vaststellen of wijzigen van het schooljaar
– benoeming van nieuwe leerkrachten
– formatieplan

Onze MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar (wanneer het nodig is, wordt een extra overleg gepland). De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De MR van De Grienden heeft de volgende missie en visie: de MR wil op proactieve wijze en als kritische gesprekspartner van de directie, meedenken en bijdragen aan een veilige en prettige leeromgeving voor het kind, de ouders en de teamleden.

Uitgebreid reglement:  MR – Reglement Medezeggenschap Stichting De Waarden

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Namens de ouders:
Vacature (voorzitter)
Vacature
Irma Dekker (tevens GMR)
Leonie van Ooijen.

Namens het team:
Ans van der Made
Kees Korteland
Mirjam Dudok-Rasenberg
Sandra Hendrix-Kouters

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft die voor ons belangrijk zijn om te weten en mee te nemen in een MR-overleg, vinden we het heel fijn dat u ons aanspreekt of op een andere manier contact met ons opneemt. U kunt ons ook mailen. Het e-mailadres is:  mr.grienden@dewaarden.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)


Omdat het bestuur van onze stichting meerdere scholen beheert, moet er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn (GMR) waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. Eén van onze MR-leden zal worden afgevaardigd naar de GMR. In schooljaar 2018-2019 zal Irma Dekker namens de ouders zitting nemen in de GMR.

Agenda en notulen MR:

Contact: mr.grienden@dewaarden.nl